Samurain tehtävät ja arki

Samurain elämää

(HUOM! Käytän Courtier termiä kääntämättä puhuttaessa hovimiehistä ja -naisista.)

Samuraiden roolit jaetaan karkeasti kolmeen osaan koulusta riippumatta: Busheihin, shugenjoihin sekä Courtiereihin. Heidän yhteiskunnallinen tehtävänsä määräytyy koulutuksen, henkilökohtaisten taitojen ja luonteenpiirteiden sekä sosiaalisen statuksen mukaan. Samurait viettävät palveluksessa vain osan aikaansa, muuten heillä on aikaa keskittyä omiin henkilökohtaisiin asioihinsa. Vapaa-aikanaan samurait saavat tehdä oikeastaan mitä tahansa yhteiskunnalisten normien rajoissa, heidän kuitenkin odotetaan käyttäytyvän kuten samurain kuuluu sekä edustavan klaaniaan parhaansa mukaan. Lisäksi palveluksen ulkopuolella samurain odotetaan kehittävän itseään: harjoittelevan roolinsa vaatimia taitoja sekä ylläpitämään kulttuuria, rauhaa ja järjestystä.

Bushi

Yleisin bushin rooli on olla sotilas osana klaanin armeijaa. Noin kolme neljäsosaa klaanin busheista toimii jossain vaiheessa elämäänsä sotilaana. Ne bushit jotka eivät kuuluu armeijaan kriisin iskiessä, oletetaan astuvan palvelukseen välittömästi. Kriisin mentyä ohi he palaavat takaisin elämiinsä. Sotilaana eläminen on leirielämää rajoja vahtien sekä jatkuvasti harjoitellen. Klaanit tiedustelevat jatkuvasti omia rajojaan ja usein syntyykin odottamatta pieniä rajakahakoita.

Toinen hyvin yleinen bushin rooli on toimia vartijana joko linnassa tai kaupungissa. Vaikkakin yleensa sotilaat vahtivat rauhaa niin isoissa kaupungeissa tarvitaan myös useita vartijoita luomaan turvallisuutta. Usein kaupungeissa onkin palveluksessa pienoisarmeijallinen vartijoita, jotka vastaavat kaupungin herralle.

Jotkut bushit toimivat Yojimboina, henkivartijoina, Courtiereille ja shugenjoille. Yojimbon tehtävää ei yleensä pidetä bushien keskuudessa kovinkaan hohdokkaana, sillä työ on usein tylsää ja tapahtumaköyhää. Yojimbon tehtävä vaatiikin hermoja ja rauhallista mieltä. Tehtävää kuitenkin romantisoidaan Rokuganin taiteessa. Yojimbo suojelee valvontansa alaisen fyysistä hyvinvointia sekä kunniaa. Yojimbo ei kuitenkaan aina ole suojeltavansa alainen, mutta Yojimbon vastuu suojeltavastaan on ehdoton. Yleensä Yojimbon tehtävä on elinikäinen.

Joillakin klaaneilla bushit toimivat myös valvojina (warden). Pääasiallisesti valvojia löytyy Ravuilta, Leijonilta, Skorpioneilta ja Kurjilta. Valvojat vahtivat klaaninsa rajoja ja teitä. Heillä on tiettyjä magistraatin oikeuksia, kuten rikollisten pidättäminen. Valvojat toimivat yleensä ratsain, joten tehtävään valitaankin hyviä ratsastajia.

Shugenja

Shugenjan elämä on yleensä hyvin yksinäistä, sillä rooliin kuuluu opiskelu ja meditaatio. Suurin osa shugenjoista viettää elämänsä temppeleissä tai pyhätöissä hoitaen lähialueen asutuksien hengellisiä tarpeita, kuten puhdistusrituaaleja, henkien manauksia ja juhlien siunauksia. Ne shugenjat jotka matkustavat ovat yleensä Daimyonsa asialla. Shugenjan työhön kuuluu myös Taon ja Fortunismin opettaminen sekä samuraille että alemmille kasteille. Shugenjan rooli yhteiskunnassa on arvostettua ja shugenja saakin osakseen enemmän arvostusta kuin saman statuksen omaava bushi. Shugenjat saavat osakseen hyvää kohtelua kaikkialla. Shugenjat toimivat usein myös kylien päämiehinä, hoitaen kylän asioita omien velvollisuuksiensa ohella.

Courtier

Courtiereiden elämä on paljon monimutkaisempaa kuin bushien suoraviivainen ja rutiininomainen elämäntapa. Courtierit ovat käytännössä aina aktiivisessa palveluksessa mutta heidän tehtävänsä luonne antaa heille paljon erivapauksia. Courtiereilla on suuri vastuu klaaninsa asioista ja heitä yleensä käytetäänkin hoitamaan hienovaraista otetta vaativia tehtäviä kuten kunnian menetyksiä sekä väärinkäytöksiä.

Courtierin rooli vaihtelee paljon sosiaalisen statuksen sekä taitojen mukaan. Courtier voi toimia mm. diplomaattina toisen klaanin alueella, Daimyon henkilökohtaisena artisaanina tai klaaninsa edustajana Keisarillisessa hovissa. Courtier toimii myös usein kirjurina tai hallintovirkamiehenä. Tehtävästä riippumatta courtier nauttii klaaninsa luottamuksesta ja voikin puhua klaaninsa äänellä hovissa.

Samurain tehtävät ja arki

L5R: Tie tyhjyyden meressä Nortti